MODELS OF / MODELS FOR INTERSPACES 2013

De term Interspace refereert naar Intermedia, een begrip dat beeldend en dichtend kunstenaar Dick Higgins hanteerde om zijn interdisciplinaire activiteiten te omschrijven. Hij beschreef in 1965 de betekenis ervan in een essay met dezelfde naam en verwees ermee naar de vaak moeilijk verwoordbare (ineffable), aanvankelijk vaak verwarrende en interdisciplinaire vormen van kunst die sinds de jaren ‘60 ontstonden tussen verschillende vakgebieden.

Het begrip Interspaces kan opgevat worden als een definitie voor interdisciplinaire vormen van architectuur en experimenten die de grenzen van het vakgebied aftasten. Dergelijke in between spaces zijn vaak innovatief, gelaagd, bevreemdend, origineel, uitdagend, uitnodigend, vrij, opzienbarend, creatief, prikkelend en onvoorspelbaar zonder daarbij ondoordacht te zijn.

Zowel binnen de hedendaagse architectuur als binnen de hedendaagse kunst neemt het aantal projecten dat de grenzen van conventionele architectuur aftast sterk toe. Steeds meer kunstenaars en architecten ontwerpen fascinerende ruimtelijke installaties, vormen van performance architectuur, ervaringsgerichte paviljoenen en andere experimenten op de grens van kunst en architectuur. Models for / Models of Interspaces wil actief het potentieel van een wisselwerking tussen architectuur en andere media of disciplines onderzoeken. De elective wil middels het ontwerpen en in situ realiseren van ruimtelijke installaties vragen stellen, mogelijkheden verkennen en zonder restricties potenties creëren en richt zich hierbij zowel op de vorm, de constructie, de materialisatie als op de perceptie van ruimtes.

Models for / Models of Interspaces bouwt verder op een reeks (UN)MEDIATED-opdrachten die naast het onderzoeken van gelijkaardige onderwerpen vooral gekenmerkt worden door een analoge methodiek. Volgens het principe Design Through Making wil de elective in eerste instantie de afstand tussen ontwerp en realisatie verkleinen. Het vooropgestelde proces mikt eerder op maken en evalueren dan op bedenken en plannen en tracht ontwerpen eerder als een directe activiteit te benaderen. Dit gebeurt onder meer door te werken in en met concrete ruimtes en door intensief gebruik te maken van maquetes, niet alleen voor de interpretatie van (models of) bestaande ruimtelijke kwaliteiten, maar ook en vooral als generator voor nieuwe ruimtelijke kwaliteiten (models for).

Comments are closed.